Regulamin

Regulamin korzystania z Platformy Kocham To Dbam Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa przez Klientów i Użytkowników

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Platformy Kocham To Dbam Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa (dalej jako: „Regulamin”) ma zastosowanie wobec świadczonych przez Kocham To Dbam Usług dostępnych na Platformie dla Użytkowników niezalogowanych oraz Klientów.
 2. Platforma Kocham To Dbam Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa: 
  • służy do wymiany informacji o charakterze edukacyjnym w obszarze bezpieczeństwa ubezpieczeniowego
  • umożliwia propagowanie wiedzy o dostępnych dla Klientów zakresach i rodzajach ochrony ubezpieczeniowej
  • organizuje lub wspiera organizację konkursów w obszarze ubezpieczeń; umożliwia na przystępowanie do grupowych umów ubezpieczenia oraz opłacenie opłaty za ochronę ubezpieczeniową;
  • ułatwia zarządzanie ochroną ubezpieczeniową do której przystąpił Klient.
 3. Platforma Kocham To Dbam Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa nie jest ubezpieczycielem ani podmiotem wykonującym czynności dystrybucji ubezpieczeń, jak również nie jest stroną umów ubezpieczenia obsługiwanych za pośrednictwem Platformy. Platforma stanowi narzędzie informatyczne dostępne online, umożliwiające świadczenie przez agentów ubezpieczeniowych usług dystrybucji ubezpieczeń.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

a)  Administrator – Kocham To Dbam

b)  Opiekun - osoba wykonująca czynności agencyjne w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu Dystrybutora oraz na rzecz zakładów ubezpieczeń, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami, posiadająca Konto Opiekuna.

c)  Aplikacja mobilna – aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne, pozwalająca na udział w eventach, konkursach oraz innych projektach edukacyjnych i promocyjnych realizowanych przez Kocham To Dbam indywidualnie lub we współpracy z Partnerami , za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia mobilnego, dostępna do pobrania przez stronę: www.kochamtodbam.pl.

d) Dostawca Usług płatniczych - operatorem płatności jest, eCard S.A. działający na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego jako Krajowa Instytucja Płatnicza (nr zezwolenia IP 28/2014), za pośrednictwem którego możliwe jest opłacenie przez Klienta opłaty za ochronę ubezpieczeniową w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia.

e)  Hasło – ciąg znaków, umożliwiający w połączeniu z Loginem uwierzytelnienie i autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta na Platformie. Hasło nadaje Użytkownik. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym małą i dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny oraz nie powinno być łatwe do odgadnięcia przez osoby trzecie. Rekomenduje się unikanie stosowania w hasłach pełnych wyrazów, nazw własnych lub oznaczeń łatwych do skojarzenia z Użytkownikiem, w szczególności imion lub nazwisk członków rodziny lub przyjaciół, nazw miejscowości, ważnych dat, pseudonimów itd.

f)  Hasło tymczasowe – ciąg znaków przesyłany na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail, umożliwiający pierwsze logowanie do Konta.

g)  Klient – osoba fizyczna posiadająca Konto, która przy pomocy Platformy przystępuje do ochrony ubezpieczeniowej lub zarządza posiadaną ochroną ubezpieczeniową.

h)  Kocham To Dbam – Kocham To Dbam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000896608, NIP: 7011030729, REGON 388782000 – operator infrastruktury teleinformatycznejumożliwiającej przystępowanie do grupowych umów ubezpieczenia za pośrednictwem współpracujących z Operatorem Dystrybutorów;

i)  Konto Opiekuna – indywidualne konto Opiekuna na Platformie.

j)  Konto Klienta – zakładane przez Klienta indywidualne konto na Platformie. Klient może

posiadać wyłącznie jedno Konto.

k)  Login – identyfikator Użytkownika, wykorzystywany przez niego w celu identyfikacji podczas korzystania z Platformy, umożliwiający w połączeniu z Hasłem autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta na Platformie. Loginem jest adres e-mail. Jeden adres e-mail może być przypisany wyłącznie do jednego Konta Klienta na Platformie.

l)  OWU – ogólne warunki ubezpieczenia wydane przez Ubezpieczyciela, stanowiące integralną część Umowy ubezpieczenia. OWU regulują m.in.:
- zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania poszczególnych Umów ubezpieczenia, - prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia,
- sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela,
- wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej.

m) Dystrybutor – podmiot prowadzący działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent ubezpieczeniowy w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń), który korzysta z Platformy do oferowania i obsługi Produktów ubezpieczeniowych.

n) Partner - organ administracji publicznej, organizacja pozarządowe oraz organizacja społeczna, stowarzyszenie, fundacja i inne grupy społeczne, jeżeli ich działalność dotyczy propagowania informacji o ubezpieczeniach oraz Dystrybutorzy, Ubezpieczyciele oraz inne podmioty współpracujące z Kocham to Dbam w tym zakresie. Partnerem Kocham To Dbam można zostać po zawarciu odrębnej umowy o współpracy.. Kocham To Dbam zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru Partnerów, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu

o)  Platforma – portal internetowy dostępny pod adresem: www.kochamtodbam.pl do prezentowania produktów ubezpieczeniowych, obsługi Klientów, tj. nabywania Produktów, przystępowania do ubezpieczenia oraz odnotowywania uiszczania opłat z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową przez Klientów u Ubezpieczyciela, obsługi produktów ubezpieczeniowych przez Opiekunów oraz korzystania z innych funkcjonalności lub usług, o których mowa w Regulaminie, którego administratorem jest Kocham To Dbam.

p)  Pliki cookies – pliki tekstowe wysyłane przez serwer Kocham To Dbam lub przez jej kontrahentów zachowywane przez przeglądarkę stron internetowych na urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik oraz inne narzędzia śledzące stosowane przez Platformę. Szczegóły znajdują się w Polityce Cookies Platformy dostępnej pod linkiem: www.kochamtodbam.pl

q)  Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, z którym zapoznanie się jest konieczne do korzystania z Platformy. Polityka Prywatności dostępna jest pod linkiem: www.kochamtodbam.pl

r)  Produkt – ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Ubezpieczyciela na podstawie Umowy ubezpieczenia, do której przystąpienie jest możliwe za pośrednictwem Dystrybutora oraz przy użyciu Platformy.

s)  Ubezpieczający – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolności prawną, która zawarła Umowę ubezpieczenia, do której przystąpić może Klient za pośrednictwem Dystrybutora i przy pomocy Platformy.

t)  Ubezpieczony – osoba, która przystąpiła do Umowy ubezpieczenia, objęta ochroną ubezpieczeniową.

u)  Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeń w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, którego Produkty są oferowane lub obsługiwane przez Platformę na wniosek Dystrybutora.

v)  Umowa ubezpieczenia – grupowa umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem.

w) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przy pomocy Platformy, szczegółowo określone w Regulaminie.

x)  Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego – usługi obejmujące czynności agencyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonywane przez Dystrybutorów przy pomocy Platformy, wskazane w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

y)  Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług Platformy, zalogowana lub niezalogowana, niezależnie od tego, czy korzysta z usługi Konta. Użytkownikiem jest też Klient, Opiekun i Partner Ubezpieczeniowy w zakresie, w jakim korzystają z Platformy.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Przy wykorzystaniu Platformy Użytkownik może korzystać z opisanych w niniejszym Regulaminie Usług.
 2. Regulamin został nieodpłatnie udostępniony Użytkownikom w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z Usług dedykowanych dla Klientów jest możliwe po akceptacji Regulaminu za pośrednictwem Platformy na etapie rejestracji Konta.
 3. Korzystanie z Platformy oraz Usług dostępnych dla zalogowanych Użytkowników za jej pośrednictwem wymaga:
  a)  posiadania adresu e-mail i odpowiadającej mu elektronicznej skrzynki pocztowej w dowolnym serwisie, zabezpieczonej hasłem;
  b) dostępu do urządzenia końcowego połączonego z siecią Internet, posiadającego lub połączonego z pamięcią pozwalającą na przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej;
  c) oprogramowania umożliwiającego otwieranie i odczytanie dokumentów w formacie .pdf, np. Adobe Reader oraz do otwierania zdjęć w formacje .jpg;
  d) poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej: Firefox minimum 20.0, Internet Explorer minimum 10.0 lub Chrome minimum 30.0. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java Script i Plików cookies lub, w przypadku korzystania z Aplikacji mobilnej, system operacyjny iOS (w wersji 9.0 lub nowszej) lub Android (w wersji 4.1 lub nowszej).
 4. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem Aplikacji mobilnej jest możliwe po jej instalacji. Po uruchomieniu Aplikacji mobilnej pozostaje ona aktywna na urządzeniu mobilnym do czasu przerwania jej działania lub deinstalacji, za pomocą narzędzi dostępnych na urządzeniu mobilnym. Deinstalacja Aplikacji mobilnej przebiega zgodnie z procedurą odpowiednią dla danego systemu operacyjnego i urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana.
 5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym Regulaminie, Kocham To Dbam nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Platformy lub Aplikacji mobilnej i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 6. W najszerszym zakresie dozwolonym prawem, Kocham To Dbam nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Platformy lub Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w przypadku podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych, niekompletnych lub nieprawidłowych.
 7. Świadczenie Usług odbywa się bezpłatnie, jednakże korzystanie z Platformy może wiązać się z koniecznością ponoszenia opłat w wysokości i na zasadach pobieranych przez dostawcę usług internetowych, stosownie do umowy zawartej z tym dostawcą.
 8. Korzystanie z Platformy może wiązać się z pewnymi, potencjalnymi zagrożeniami dla Użytkownika, wynikającymi z faktu korzystania z Internetu w celu dostępu do Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem Usług, pomimo stosowania przez Kocham To Dbam systemów zabezpieczających Platformę przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją.
 9. Użytkownik korzystający z Konta zawiera umowę o świadczenie usług w momencie prawidłowego zakończenia procesu rejestracji Konta. Zakończenie świadczenia usługi Konta następuje w momencie usunięcia Konta lub jego zamknięcia przez Kocham To Dbam.
 10. Użytkownik korzystający z Usług dostępnych bez logowania rozpoczyna korzystanie z nich w momencie wejścia na Platformę lub do Aplikacji mobilnej oraz kończy korzystanie z Platformy lub Aplikacji mobilnej w momencie każdorazowego zamknięcia strony www Platformy lub Aplikacji mobilnej.
 11. Na Platformie dostępne są następujące Usługi:
 • dla Użytkowników niezalogowanych:
  1. Dostarczanie treści z obszaru ubezpieczeń, w tym artykułów, publikacji, wpisów, materiałów dostarczanych przez organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, organizacje zajmujące się obszarem ubezpieczeń lub innych partnerów Kocham To Dbam;
  2. Dostarczanie treści o Kocham To Dbam, organizacjach państwowych i społecznych, Towarzystwach Ubezpieczeń, Dystrybutorach oraz innych partnerach Kocham To Dbam;
  3. Dostarczanie informacji o Produktach ubezpieczeniowych dostępnych na Platformie;
  4. Linki do treści zawartych na innych stronach www;
  5. Formularz kontaktowy;
  6. Wtyczki do social media Kocham To Dbam oraz Partnerów Kocham To Dbam;
 • dla Użytkowników zalogowanych – dodatkowo:
  1. Konto Klienta, w tym m.in.:
   i.  Dostęp do informacji o swoich Produktach ubezpieczeniowych;
   ii. Dostęp do swoich danych osobowych;
   iii. innych dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących posiadanej ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z wykazem dokumentów ubezpieczeniowych dostarczonych przez Dystrybutora lub Ubezpieczyciela;
   iv. Możliwość wnioskowania o przystąpienie do ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Ubezpieczyciela na podstawie Umów ubezpieczenia;
   v. Dostęp do zaproszeń, ofert i promocji dedykowanych Klientom za pośrednictwem Kocham To Dbam;

§ 4 Działalność edukacyjna i promocyjna 

 1. Platforma stanowi narzędzie online do rozpowszechniania materiałów i informacji edukacyjnych w zakresie ubezpieczeń oraz promocji ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Materiały edukacyjne i promocyjne zamieszczane na Platformie mogą pochodzić wyłącznie od Partnerów Kocham To Dbam.

§ 5 Informowanie o Dystrybutorach, Ubezpieczycielach i Produktach ubezpieczeniowych 

 1. Platforma umożliwia przekazywanie treści informacyjnych pochodzących od Dystrybutorów i Ubezpieczycieli:
  a)    o Produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez Dystrybutorów, w tym umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Ubezpieczycieli na podstawie Umów ubezpieczenia;
  b)    działalności Kocham To Dbam oraz o aktywnościach podejmowanych przez Kocham To Dbam, eventach, konkursach oraz innych projektach edukacyjnych i promocyjnych realizowanych przez Kocham To Dbam indywidualnie lub we współpracy z Dystrybutorami lub Ubezpieczycielami.
 2. Treści informacyjne Kocham To Dbam zawierają informacje promocyjne, handlowe i marketingowe Kocham To Dbam, Partnerów oraz mogą zawierać treści o innych podmiotach związanych z obszarem ubezpieczeń lub mających związek z bezpieczeństwem ubezpieczeniowym.
 3. Dostarczanie informacji handlowych lub marketingowych w sposób bezpośredni, tj. na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu jest możliwe wyłącznie po zapisaniu się przez Użytkownika do Alertu Kocham To Dbam lub wyrażeniu odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Kocham To Dbam lub wybranych Partnerów. Bez subskrypcji Alertu lub wyrażenia odrębnej, dobrowolnej zgody nie jest możliwe przesyłanie Użytkownikowi marketingu bezpośredniego za pośrednictwem Platformy lub przy innymudziale Kocham To Dbam.

§ 6 Wnioskowanie o ubezpieczenie poprzez Platformę

 1. Za pośrednictwem Konta, Klient ma możliwość skorzystania z następujących Usług dystrybucji ubezpieczeń świadczonych przez Dystrybutora, przy czym dostępność lub rodzaj określonych Usług są uzależnione od Produktu ubezpieczeniowego, z którego Klient zamierza skorzystać za pośrednictwem Platformy:
  a.    zapoznania się z OWU i innymi dokumentami ubezpieczeniowymi w zakresie wybranego przez Użytkownika Produktu ubezpieczeniowego;
  b.    złożenia przez Klienta oświadczenia woli w zakresie zobowiązania do finansowania kosztów ochrony ubezpieczeniowej;
  c.    złożenia przez Klienta oświadczenia woli o przystąpieniu do wybranej przez Ubezpieczonego Umowy ubezpieczenia oraz wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej;
  d.    przeglądanie informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umów Ubezpieczenia, o które Klient wnioskował za pośrednictwem Platformy, w tym informacji dotyczących procesu zgłoszenia zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego
 2. Ponadto, Użytkownik za pośrednictwem Platformy po podaniu adresu e-mail otrzymuje:
  a.   OWU
  b.   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
  c.    Dokument zawierający informacje o Dystrybutorze
  d.    Regulamin Korzystania z Platformy
  e.    Dokument zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia i uiszczeniu opłaty za ochronę ubezpieczeniową Ubezpieczyciel na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przesyła certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową
 4. Warunkiem przystąpienia przez Klienta do Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Dystrybutora przy wykorzystaniu Platformy jest:
  a.    akceptacja treści Regulaminu Kocham To Dbam;
  b.    potwierdzenie, że Klient zapoznał się z Polityką Prywatności;
  c.    założenie Konta na Platformie, w tym podanie w formularzu rejestracyjnym wszystkich wymaganych danych osobowych do założenia Konta;
  d.    złożenie odpowiedniego wniosku o wybrany Produkt;
  e.    potwierdzenie, że OWU, dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacja o agencie ubezpieczeniowym oraz informacja o administratorach danych osobowych oraz pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe Ubezpieczyciela zostały Klientowi doręczone przed złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o chęci przystąpienia do Umowy ubezpieczenia oraz wyrażenia zgody na finansowanie kosztów ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z wymogami Dystrybutora;
  f.    wyrażenie niezbędnych zgód i złożenie wymaganych oświadczeń;
  g.    uiszczenie opłaty za ochronę ubezpieczeniową oraz spełnienie ewentualnych, innych warunków określonych w OWU wybranego Produktu ubezpieczeniowego, o których Klient jest informowany na etapie przystępowania do ochrony ubezpieczeniowej.
 5. Przesłanie Klientowi OWU i innych dokumentów przez Kocham To Dbam nastąpi automatycznie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub wypełniania formularza adres e-mail, przed wyrażeniem przez Klienta oświadczenia woli, o którym mowa w §6 ust. 1 lit b).
 6. Przystąpienie przez Klienta do Umowy ubezpieczenia lub ochrony ubezpieczeniowej następuje po spełnieniu warunków określonych przez Dystrybutora dla danego Produktu ubezpieczeniowego.
 7. Zasady przystępowania do ochrony ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umowy ubezpieczenia, rezygnowania z ochrony, przedmiot i zakres ubezpieczenia, okres, na jaki dana Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta, prawa i obowiązki Stron Umowy Ubezpieczenia oraz warunki jej wykonywania, w tym informacje dotyczące należnych świadczeń, określone są w odpowiednim OWU lub innym dokumencie ubezpieczeniowym dostarczanym Klientowi przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia.
 8. Klient ma możliwość odstąpienia od ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od daty przystąpienia poprzez wysyłkę oświadczenia woli o chęci odstąpienia od ochrony ubezpieczeniowej na adres e-mail: info@signal-iduna.pl
 9. Klient, po określeniu wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych za pośrednictwem Platformy wybiera rodzaj Produktu ubezpieczeniowego, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia lub podaje unikalny kod otrzymany od Opiekuna.
 10. Umowy ubezpieczenia zawierane są pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym za pośrednictwem Dystrybutora. Klienci mogą przystępować do Umów ubezpieczenia, za pośrednictwem Dystrybutora. Kocham To Dbam nie jest stroną Umów ubezpieczenia ani nie wykonuje czynności agencyjnych. Platforma stanowi narzędzie online do wspierania procesu obejmowania ochroną ubezpieczeniową Klientów, w ramach zawartych za pośrednictwem Dystrybutora Umów ubezpieczenia.
 11. Zapoznanie się z opisem i ofertami Produktów ubezpieczeniowych nie wymaga założenia Konta Klienta. Korzystanie z pozostałych Usług na Platformie jest dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto Klienta.

§ 7 Konto Klienta na Platformie

 1. Za pośrednictwem Konta Klient ma dostęp do Usług dodatkowych świadczonych przez Platformę:
  a.    tworzenie i zarządzanie Kontem Klienta;
  b.    otrzymywanie informacji odnoszących się do funkcjonalności Platformy oraz zawartych Umów ubezpieczenia;
  c.    marketing bezpośredni
 2. Konto Klienta może założyć Ubezpieczony lub Rodzic/ Opiekun Prawny w zakresie Produktów dostępnych na Platformie.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta na Platformie konieczne jest dokonanie rejestracji oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonanie rejestracji jest możliwe poprzez:
  a.    Aktywację dedykowanego linku dostarczonego Klientowi przez Opiekuna bezpośrednio lub za pośrednictwem Platformy;
  b.    Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu odpowiedniego Produktu ubezpieczeniowego. W formularzu należy wpisać swoje dane dotyczące tożsamości, dane niezbędne do wybranej Umowy ubezpieczenia oraz adres e- mail. Możliwe jest również wpisanie Kodu Produktu otrzymanego od Opiekuna lub zawartego w materiałach promocyjnych.
 5. Konto Klienta na Platformie zostaje utworzone niezwłocznie po kompletnym wypełnieniu formularza.
 6. Kod Produktu umożliwia skorzystanie z preferencyjnych warunków cenowych ubezpieczenia oraz przypisuje Klienta do Opiekuna, od którego Klient otrzymał dany Kod rabatowy.
 7. W przypadku, gdy Klient korzysta z linku otrzymanego od Opiekuna, wówczas informacje o Kodzie Produktu są przypisane automatycznie.
 8. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Konta, wnioskowania o Produkt ubezpieczeniowy oraz przystępowanie za pośrednictwem Dystrybutora do ochrony ubezpieczeniowej Klient otrzymuje powiadomienie od Kocham To Dbam na powiązany z Kontem adres e-mail.
 9. Jeden Klient może być przypisany do różnych Opiekunów w związku z posiadaniem różnych Produktów ubezpieczeniowych.
 10. Jeden Produkt widoczny na Koncie Klienta może być przypisany wyłącznie do jednego Opiekuna.
 11. Adres e-mail podany przez Użytkownika musi być adresem znajdującym się w posiadaniu tego Użytkownika. Zakazane jest używanie na Platformie adresu e-mail, z którego Użytkownik nie ma prawa korzystać.
 12. Po rejestracji Konta Użytkownik dostaje Hasło tymczasowe na podany przy rejestracji adres e- mail. Użytkownik powinien niezwłocznie zalogować się do Konta za pomocą Loginu oraz Hasła tymczasowego i ustanowić własne Hasło.
 13. Niezwłocznie po każdorazowym zakończeniu korzystania z Konta Użytkownik powinien wylogować się.
 14. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim swojego Konta, jak również Hasła.
 15. W celu przypomnienia Hasła, Użytkownik powinien skorzystać z opcji przypomnienia Hasła dostępnej na stronie logowania na Platformę.
 16. Po wejściu na stronę do przypomnienia Hasła, Użytkownik powinien podać swój Login i potwierdzić przejście do następnego kroku.
 17. Na aktualny adres e-mail Użytkownika zapisany na Koncie Klienta zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe Hasło tymczasowe, które po zalogowaniu do Konta Klienta Użytkownik ma obowiązek zmienić.
 18. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta Klienta za pomocą odpowiedniej opcji udostępnianej przez Platformę lub poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na wskazany adres e-mail do kontaktu.
 19. Usunięcie Konta Klienta jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik nie ma żadnych aktywnych Produktów Ubezpieczeniowych do których przystąpił za pośrednictwem Dystrybutora i przy użyciu Platformy.
 20. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma żadnych aktywnych Umów ubezpieczenia na Koncie Klienta i nie logował się do Konta przez co najmniej 12 miesięcy, Kocham To Dbam może usunąć Konto. Po usunięciu Klient może dokonać ponownej rejestracji na Platformie.

§ 8 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem Platformy, tj. przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną. Integralną częścią umów o świadczenie Usług jest Regulamin.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje przez rozpoczęcie korzystania z Usługi dostępnej na Platformie i objętej Regulaminem, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta Klienta z Platformy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej z Dystrybutorem umowy o współpracy, Kocham To Dbam może zamknąć Konto lub w inny sposób uniemożliwić korzystanie z Platformy. W takim przypadku uniemożliwienie korzystania z Platformy Użytkownikowi nie należy się zwrot jakichkolwiek opłat ani rekompensata.
 5. Umowy ubezpieczenia są zawierane z Ubezpieczającym. Platforma jest wyłącznie narzędziem informatycznym wykorzystywanym przez Dystrybutora w celu umożliwiania przystępowania przez Klientów do ochrony ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umów ubezpieczenia.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących działania Platformy w formie:
  a.    Elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na Platformie w zakładce „Reklamacje”. Formularz reklamacyjny, o którym mowa dostępny jest w Serwisie po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce Reklamacje. Aby prawidłowo złożyć reklamację, należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które kolejno wyświetlają się w Serwisie;
  b.    Pisemnej - za pośrednictwem przesyłki pocztowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa Pocztowego - na adres: Kocham To Dbam, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa.
 2. Odpowiedzi na reklamacje dotyczące działania Platformy będą udzielane w formie elektronicznej w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Kocham To Dbam udziela odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona przez Użytkownika, tj. pisemnie w przypadku wysyłki reklamacji w formie papierowej oraz elektronicznie na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika lub podany w formularzu reklamacyjnym, chyba że Użytkownik w treści reklamacji umieści żądanie udzielenia odpowiedzi lub doręczania wezwań w formie pisemnej na wskazany adreszamieszkania lub siedziby albo z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 4. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku wezwania Użytkownika do usunięcia braków zgłoszenia reklamacyjnego, ww. termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. W trakcie rozpatrywania reklamacji Użytkownik jest obowiązany powiadomić Kocham To Dbam o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub siedziby, adresu poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej, na który ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację. W przeciwnym razie doręczenia odpowiedzi na reklamację i wezwań, dokonane na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.
 6. Reklamacje w sprawach dotyczących ochronny ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umów ubezpieczenia rozpatrywane będą w trybie określonym w OWU, bezpośrednio przez Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące procesu przystępowania do ochrony ubezpieczeniowej, rozpatrywane będą przez Dystrybutora, w trybie opisanym we właściwej informacji o Dystrybutorze, przesyłanej na adres email Klienta, przed przystąpieniem do ochrony ubezpieczeniowej. Kocham To Dbam nie uczestniczy w procesie reklamacyjnym w zakresie Umów ubezpieczenia i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpatrywaniu takich reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Platforma oraz treści na niej zawarte stanowią przedmiot ochrony prawami własności intelektualnej Kocham To Dbam, Partnerów lub innych podmiotów związanych z Kocham To Dbam właściwymi regulacjami prawnymi. Zakazane jest wykorzystywanie w całości lub w części jakichkolwiek materiałów zawartych na Platformie bez pisemnej zgody Kocham To Dbam, z zastrzeżeniem wyjątków ustanowionych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kocham To Dbam zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących w szczególności:
  a.    uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Kocham To Dbam i wpływające na jego działalność;
  b.    wprowadzenie zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad
  c.    obsługi Klientów, wpływających na obsługę Klientów Platformy; zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie z oferowania niektórych Usług.
 4. O treści zmian Regulaminu, o których mowa w poprzednim zdaniu, Kocham To Dbam poinformuje poprzez umieszczenie na stronie Platformy wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo, Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Kocham To Dbam w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu uznaje się za akceptację zmian. W przypadku, gdy Klient nie poinformuje o braku zgody na nową treść Regulaminu, umowa o świadczenie Usług świadczonych przez Platformę zostaje rozwiązana, a Konto ulega zamknięciu.
 6. Kocham To Dbam zastrzega sobie również prawo do:
  a.    zmian danych zawartych w ramach Platformy;
  b.   zmian parametrów technicznych Platformy;
  c.   czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Platformy;
  d.   całkowitego wycofania Platformy.
 7. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają regulacjom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
 8. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących Usług przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, stosownie do informacji o dostępie do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów, zamieszczonych na stronie www.uokik.gov.pl. W przypadku reklamacji i roszczeń dotyczących Umów ubezpieczenia, Użytkownik powinien postępować zgodnie z OWU.
 9. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów, wynikających w związku z wykonywaniem przez Kocham To Dbam Usług jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do ich rozstrzygania jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd polski dla miejsca prowadzenia działalności przez Kocham To Dbam. Użytkownik będący konsumentem ma prawo wyboru sądu właściwego na zasadach ogólnych lub zgodnie z niniejszym Regulaminem.