Regulamin gry miejskiej

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KOCHAM TO DBAM

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem gry miejskiej jest Kocham To Dbam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000896608, NIP: 7011030729, REGON: 388782000.
  2. Obsługę Gry, w imieniu i na rzecz Organizatora, zapewnia CityGames Katarzyna Bednarska, z siedzibą w Warszawie przy ul.Pasymskiej 7k lok.42, posiadającą NIP: 5212874657, Regon: 385071533 (dalej “Koordynator”)
  3. Fundatorem nagród w Grze jest Organizator.
  4. Gra organizowana jest na terenie miasta Poznań
  5. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończy 4-ty rok życia (dalej “Uczestnik”), z wyłączeniem
   • pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych;
   • innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry, spokrewnionych z małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
  6. Osoby poniżej 18-stego roku życia muszą się zgłaszać z opiekunem, który odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie gry.
  7. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrodę, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Gry, określonymi w Regulaminie.
  8. Udział w grze z nagrodami wiąże się z przystąpieniem do ubezpieczenia w dowolnym wariancie poprzez stronę www.kochamtodbam.pl
  9. Udział w grze wymaga od użytkownika posiadania urządzenia mobilnego z dostępem do internetu w trakcie gry oraz zainstalowaną dowolną aplikacją umożliwiającą skanowanie kodów QR
  10. Niniejszy Regulamin (dalej jako “Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Gry i określa prawa i obowiązki jej uczestników.
  11. Organizator oświadcza, że Gra nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez serwis społecznościowy Facebook ani Apple Inc.
  12. Organizator oraz obsługa gry nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i                  wypadki śmiertelne.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.
 2. Zasady gry:
  1. Przystąpienie do gry:
   1. Do gry mogą przystąpić osoby, które zarejestrowały się w Aplikacji;
   2. W przypadku wykupienia dwóch lub więcej pakietów ubezpieczeniowych organizator traktuje jak jeden zespół gry.
   3. Grę można rozpocząć w dowolnym miejscu;
   4. Gra rozpoczyna się o konkretnej godzinie- 11:00. Przed rozpoczęciem gry Aplikacja blokuje możliwości wykonywania zadań.
  2. Wykonywanie zdań:
   1. Po rozpoczęciu gry uczestnicy udają się w miejsca wykonania zadań kierujących się mapą dostępną w Aplikacji;
   2. W grze występują dwa rodzaje zadań:
    1. Zagadki miejskie wymagające odnalezienia we wskazanym na mapie miejscu naklejki z unikalnym kodem. Aby zaliczyć zadanie tego rodzaju gracze muszą znajdować się we właściwym miejscu i wprowadzić w aplikacji kod odczytany z naklejki.
    2. Zadania z animatorem wymagające wykonania różnych czynności opisanych w aplikacji. W zależności od rodzaju zadania uczestnicy aby zaliczyć je muszą: zeskanować kod QR, udzielić odpowiedzi na pytanie lub przesłać zdjęcia/e.
   3. Za wykonanie zadania gracze otrzymują punkty:
    1. W przypadku zagadek miejskich punkty są przydzielane od razu.
    2. W przypadku zadań wymagających przesłania zdjęcia punkty zostaną przyznane w trakcie gry po zatwierdzeniu poprawności zdjęcia przez administratora.
   4. Punktacja:
    1. Za wykonania zadania wymagającego wprowadzenia kodu gracze otrzymują punkty
    2. Za wykonanie zadań wymagających czynności gracze otrzymają od 5 do 15 punktów w zależności od rodzaju zadania.
   5. Zwycięstwo:
    1. W trakcie gry na bieżąco jest tworzony ranking zespołów;
    2. Udział w grze z nagrodami wiąże się z przystąpieniem do ubezpieczenia w dowolnym wariancie poprzez stronę www.kochamtodbam.pl
    3. Gra odbędzie się 14.08.2021 r. w Poznaniu
    4. Gra rozpocznie się o godzinie 11.00. Od tej godziny gracze będą mogli wykonywać zadania.
    5. Gra zakończy się o godzinie 13.00. Gracze automatycznie stracą możliwość wykonywania zadań.
  3. Warunki uczestnictwa i przebieg Gry.
   1. Aby otrzymać nagrodę gracz będzie musiał przystąpić do ubezpieczenia w dowolnym wariancie poprzez stronę www.kochamtodbam.pl
   2. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do aplikacji oraz informacje o zasadach rozgrywki. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników i dystans zespoły będą startować w dowolnych miejscach miasta.
   3. Ochronę zapewnia Goliat Security Sp z o.o
   4. W trakcie gry uczestnicy poruszają się po terenie gry samodzielnie i wykonują zadania. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich aktualnych przepisów prawa i zachowania dystansu społecznego.
   5. Zadaniem uczestników gry jest rozwiązanie dwóch rodzajów zadań:
    • Zagadki miejskie wymagające znalezienia we wskazanym na mapie miejscu naklejki z unikalnym kodem. Aby zaliczyć zadanie tego rodzaju gracze muszą znajdować się we właściwym miejscu i wprowadzić w aplikacji kod odczytany z naklejki
    • Zadania z animatorem wymagające wykonania różnych czynności opisanych w aplikacji. W zależności od rodzaju zadania uczestnicy aby zaliczyć je muszą: zeskanować kod QR, udzielić odpowiedzi na pytanie lub przesłać zdjęcia/e
    • W zależności od zadań uczestnicy będą otrzymywać różną liczbę punktów. Końcowy wynik zespołu jest sumą wszystkich punktów zdobytych przez zespół.
    • Organizator i Koordynator nie odpowiada za błędy i nie udziela uczestnikom wsparcia w obsłudze ich własnych urządzeń mobilnych.
   6. Zwycięzcami gry zostanie 20 zespołów, które wykonają wszystkie zadania i dostaną największą ilość punktów.
   7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania innym graczom, w dowolnym momencie trwania Gry Koordynator                ma prawo wykluczyć zespół z Gry. Decyzja w tej kwestii jest ostateczna.
   8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
   9. Brak respektowania przepisów związanych z pandemią będzie skutkował wykluczeniem graczy z gry przez Koordynatora. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
   10. Poprzez zainicjowanie Gry Uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Zwycięzcy i Nagrody.
   1. Zwycięstwo w grze przypada tym zespołom, które w wyznaczonym czasie gry uzyskały największą liczbę punktów. Ranking zespołów jest na bieżąco aktualizowany przez aplikację po zakończeniu gry zespoły tracą możliwość skanowania kodów, a aplikacja obsługująca grę wyświetla ostateczny wynik.
   2. Jeżeli zespoły mają tę samą liczbę punktów wygrywa ten, który wykonał zadania szybciej. Aplikacja automatycznie uwzględnia to przy tworzeniu rankingu.
   3. Jeżeli dwa zespoły uzyskają tę samą liczbę punktów w tym samym czasie zwycięża zespół, któremu udało się odnaleźć większą ilość kodów. Aplikacja automatycznie uwzględnia to przy tworzeniu rankingu
   4. Nagrody otrzyma 20 zespołów, które wykonają wszystkie zadania w Grze i otrzymają największą ilość punktów.
   5. Nagrodami są hulajnogi, pluszaki. Koszulki.
   6. Nagrody zostaną przekazane  od razu po zakończeniu Gry, w miejscu do którego doprowadzi uczestników rozgrywka.
   7. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.
   8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
  5. Postanowienia końcowe.
   1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.kochamtodbam.pl
   2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Koordynatora.
   3. Koordynator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Gry spełniają warunki określone w Regulaminie Gry. Niespełnienie warunków Gry lub wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Gry z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
   5. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry oraz wydania przyznanych Nagród.
   6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko oraz adres e-mail , będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Gry.
   7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
   8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody.
   9. Dane osobowe zwycięzców Gry będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów Gry, w celu komunikacji z Uczestnikami.
   10. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Gry i wydania Nagród.
   11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Gry wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Gry i Regulaminu Gry, Koordynator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę/zespół z Gry.
   12. Gra nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.1540).
   13. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń poprzez urządzenia telekomunikacyjne uczestników Gry.
   14. Zgłaszając udział w Grze i biorąc w niej udział, Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i zasadom Gry i wyraża zgodę na ich treść.


Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2021 r.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin gry dostępny będzie do wglądu w Punkcie Rejestracyjnym oraz będzie przesłany wszystkim drużynom drogą e-mailową w odpowiedzi na Zapis przesłany na grę.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie lub zostać przesłana listem poleconym na adres Kocham To Dbam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa.
 5. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w ciągu 30 dni.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.